สพม.1 จะจัดอบรมประชุมสัมมนาการนำผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) สู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ในวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2558โดยมีรายละเอียดดังนี้
              วันที่ 30 กันยายน 2558 ณ ห้องประัชุมราชพฤกษ์  สพม.1 (บางแวก) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและการเตรียมเอกสารที่จะนำไปในวันเข้าร่วมประชุม
              วันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมบุรีธาราชาโต้ รีสอร์ท  จังหวัดชลบุรี