กิจกรรมนิเทศ


การประชุมสัมมนาการนำผลสอบ O-NET ไปใช้

โพสต์23 ก.ย. 2558 20:08โดยฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2558 07:19 ]สพม.1 จะจัดอบรมประชุมสัมมนาการนำผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) สู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ในวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2558โดยมีรายละเอียดดังนี้
              วันที่ 30 กันยายน 2558 ณ ห้องประัชุมราชพฤกษ์  สพม.1 (บางแวก) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและการเตรียมเอกสารที่จะนำไปในวันเข้าร่วมประชุม
              วันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมบุรีธาราชาโต้ รีสอร์ท  จังหวัดชลบุรี   
       

กิจกรรมการเรียนรู้/นวัตกรรมบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โพสต์23 ก.ย. 2558 19:36โดยฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2558 18:48 ]

ปีงบประมาณ 2558 สพม.1 ได้ให้ครูจัดทำ DVD/CD กิจกรรมการเรียนรู้/นวัตกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (EIS) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีครูส่งทั้งหมด       5 คน ดังนี้
      1. นางสาวเกศิณี  หล้าปินตา  โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม   เรื่อง  พื้นที่ใต้โค้งปกติ
      2. นางสาวธิติมา  ขันตรี  โรงเรียนวัดบวรมงคล  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
      3. นางสาวกรรณ์ชลิกา  ชัยสุวรรณ  โรงเรียนศึกษานารี  เรื่อง การคูณพหุนาม
      4. นายสรรฐณัฐ  ปัญญาเสฏโฐ  โรงเรียนศึกษานารี  เรื่อง ทฤษฎี จำนวน
                                                            5.นางวิไล  กุนทีกาญจน์  โรงเรียนมักกะสันพิทยา  เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม1-2 of 2